Staff

Eiji INOUE

Professor

Eiji INOUE

My Info.
Takashi Okayasu

Associate Profesor

Takashi Okayasu

My Info.
Yasumaru HIRAI

Associate Profesor

Yasumaru HIRAI

My Info.
Rie HISASA

Assistant Administrative Staff

Rie HISASA

Students

Yoshinori NAGAHAMA

DC2

Yoshinori NAGAHAMA

Shuhei TAKAHASHI

MC2

Shuhei TAKAHASHI

Shintaro INOUE

MC2

Shintaro INOUE

Masakazu KASHINO

MC2

Masakazu KASHINO

Takemi YAMADA

MC2

Takemi YAMADA

Rintarou MORIMOTO

MC2

Rintarou MORIMOTO

Jiro ITO

MC1

Jiro ITO

Chutong WANG

MC1

Chutong WANG

Yasutaka AKAMINE

MC1

Yasutaka AKAMINE

Koshiro ISHIGAMI

BC4

Koshiro ISHIGAMI

Kou KUNITAKE

BC4

Kou KUNITAKE

Tatsuki WADA

BC4

Tatsuki WADA

Keita ONO

BC4

Keita ONO

Hayate TANAKA

BC4

Hayate TANAKA

Takuya KODAMA

BC4

Takuya KODAMA

Taiga OKINA

BC4

Taiga OKINA

BC3

BC3

BC3

BC3

BC3